Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την ανάδειξη προμηθευτή νωπών κρεάτων και πουλερικών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ 01/2016

Σύνολο Προϋπολογισμού:

229.678,00 Ευρώ (συμπ/νου ΦΠΑ 24%),

203.254,87 Ευρώ (χωρίς Φ.Π.Α.)

ΚΑΕ : 1511

CPV 15100000-9

ΑΔΑ: ΩΙΘ4ΟΞΧ1-ΧΝ6