ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της
Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση:
Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική
Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9
(Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων –
Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, του Ε.Π. Αττικής 2014-2020,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δείτε τα συνημμένα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ