Δυνάμει της με  αριθ 9η/. 5ο Θέμα /20-03-2019 απόφασης Δ.Σ αναρτώνται στατιστικά στοιχεία του τμήματος πληροφοριών ,που  αφορούν σε απολογιστικά στοιχεία προγράμματος «Γονέων – Παιδίών». συνημμένο αρχείο