Με την τροποποίηση της αριθ. οικ.Δ30/31968/955/1-10-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 285/ΥΟΔΔ/06-06-16) διορίσθηκε η Σοφία Κωνσταντέλλια του Αποστόλου ως Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.

Τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, σύμφωνα με τις ισχύουσες τροποποιήσεις , είναι τα ακόλουθα :

Α. ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Α’ Αντιπρόεδρος : Σακκάς Διονύσιος του Λεωνίδα,  Ψυχίατρος

B’ Αντιπρόεδρος : Τζουβαλάς Γ. Ματθαίος, Ηλεκτρολόγος – Μηχανικός

Τακτικό Μέλος : Κουμουνδούρου Γ. Μαρία, Ιδιωτική Υπάλληλος

Εκπρόσωπος του Διαθέτη : Χριστίδης Παντελεήμωνας του Κωνσταντίνου

Εκπρόσωπος Ε.Σ. ΑμεΑ : Χόρτης Κων/νος,  του Χαράλαμπου

Εκπρόσωπος εργαζομένων : Παπαδογιαννάκη Αναστασία του Αριστοτέλη

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΜΕΛΗ

Αναπληρωτής Πρόεδρος : Καλκανδής Ν. Πέτρος

Αναπληρώτρια Α΄ Αντιπρόεδρος : Σωτηροπούλου Ν. Παναγιώτα

Αναπληρωτής Β΄ Αντιπρόεδρος : Μυτιλήνης Δ. Κωνσταντίνος

Αναπληρωματικό μέλος : Κυβέλου Λ. Αγγελική

Αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωπος του Διαθέτη : Γρίσπου Θ. Αικατερίνη

Αναπληρωτής εκπρόσωπος της Ε.Σ. ΑμεΑ : Κουκοβίνης Μ. Χρήστος

Αναπληρωματικό μέλος εκπρόσωπος εργαζομένων : Μπάζος Αθ. Κων/νος