Χάρτης – Ιστορικό Φορέα

                                  ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ

          ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Σύμφωνα με την παράγραφο θ) του άρθρου 9 του Ν.4109/13 (ΦΕΚ 16/Α΄/23-1-13) ,τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής , ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής «Μιχαλήνειο»», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ», το οποίο υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα το Νομό Αττικής.

Αποτελείται από τις παρακάτω πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα),

 • Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας
 • Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας
 • Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας
 • Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»
 • Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ».

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΜΕΑ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 254/98 (ΦΕΚ189 Α΄), συγχωνεύθηκαν και λειτούργησαν ως ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αττικής, τα κάτωθι ΝΠΔΔ:

 • Το Α΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 339/85 (ΦΕΚ 118 Α΄) και της Υ.Α Π4/3905/3.3.93 (ΦΕΚ 606 Β’),
 • Το Β΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων των Π.Δ 299/88 (ΦΕΚ 111 Α΄) και 385/90 (ΦΕΚ 152 Α΄),
 • Το Γ΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 332/85 (ΦΕΚ 117/Α΄),
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 27/85 (ΦΕΚ 10 Α΄) &
 • Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων των Π.Δ. 28/85 (ΦΕΚ 10 Α΄) και 516/85 (ΦΕΚ 188 Α΄)

Σε εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/10.12.03), 3172/03 (ΦΕΚ 197/6.8.03) και 3209/03 (ΦΕΚ 304/24.12.03), το πρώην Α΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών και το πρώην  Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων, μετατρέπονται σε ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Β ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με την επωνυμία    « Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας » και έδρα το Δήμο Ελληνικού.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/4.4.05), το Θ.Χ.Π.Αν.Α. μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Β΄Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής, ενώ μετά την συγχώνευση των Υγειονομικών Περιφερειών (Ν. 3527/07 – ΦΕΚ 25/9.2.07) το Θ.Χ.Π.Δ.Α. υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία της 1ης Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής.

Σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 9 του Ν.4052/12  (ΦΕΚ 41/Α/1.3.12), του άρθρου 56 του Ν.4075/12 (ΦΕΚ 89/Α/11.4.12) & του άρθρου 4 του Π.Δ 85/12 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.12), από 1/7/2012 η Γενική Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι  Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας  υπάγονται έκτοτε στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως μετονομάστηκε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ   ΑΜΕΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΘΗΝΑΣ

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 254/98 (ΦΕΚ189 Α΄), συγχωνεύθηκαν και λειτούργησαν ως ενιαίο Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου με την επωνυμία Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αττικής, τα κάτωθι ΝΠΔΔ:

 • Το Α΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 339/85 (ΦΕΚ 118 Α΄) και της Υ.Α Π4/3905/3.3.93 (ΦΕΚ 606 Β’),
 • Το Β΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων των Π.Δ 299/88 (ΦΕΚ 111 Α΄) και 385/90 (ΦΕΚ 152 Α΄),
 • Το Γ΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 332/85 (ΦΕΚ 117/Α΄),
 • Το Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων του Π.Δ 27/85 (ΦΕΚ 10 Α΄) &
 • Το Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Μελισσίων, που συστήθηκε δυνάμει των διατάξεων των Π.Δ. 28/85 (ΦΕΚ 10 Α΄) και 516/85 (ΦΕΚ 188 Α΄)

Σε εφαρμογή των διατάξεων των Ν. 3106/2003 (ΦΕΚ 30/10.12.03), 3172/03 (ΦΕΚ 197/6.8.03) και 3209/03 (ΦΕΚ 304/24.12.03), το πρώην Β΄  Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών, το πρώην  Γ΄ Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Αθηνών και το πρώην Κέντρο Κοινωνικής Αποκατάστασης Χανσενικών, μετατρέπονται σε ενιαία αποκεντρωμένη μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Γ ΄ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια με την επωνυμία    « Θεραπευτήριο Χρόνιων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας » και έδρα το Δήμο Αγίας Βαρβάρας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν. 3329/05 (ΦΕΚ 81/4.4.05), το Θ.Χ.Π.Δ.Α. μετατράπηκε σε Ν.Π.Δ.Δ. υπό τον έλεγχο και την εποπτεία της Γ΄Δ.Υ.Π.Ε. Αττικής, ενώ μετά την συγχώνευση των Υγειονομικών Περιφερειών (Ν. 3527/07 – ΦΕΚ 25/9.2.07) το Θ.Χ.Π.Δ.Α. υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία της 2ης Δ.Υ.Π.Ε. Πειραιώς και Αιγαίου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων  του άρθρου 9 του Ν.4052/12  (ΦΕΚ 41/Α/1.3.12), του άρθρου 56 του Ν.4075/12 (ΦΕΚ 89/Α/11.4.12) & του άρθρου 4 του Π.Δ 85/12 (ΦΕΚ 141/Α/21.6.12), από 1/7/2012 η Γενική Δ/νση Πρόνοιας του Υπουργείου Υγείας και Κοινων. Αλληλεγγύης μεταφέρθηκε στο Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και οι  Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας  υπάγονται έκτοτε στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας όπως μετονομάστηκε.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ&ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ

 ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΦΕΚ ( πρώην Κ.Α.Α.Π.Β.)

Το πρώην Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας (ΚΑΑΠΒ) πρώην ΠΙΚΠΑ Βούλας, είχε συσταθεί και λειτουργεί βάσει των διατάξεων της υπ’αριθμ.110838/1952 ( ΦΕΚ 178 Β΄) Υπουργικής Απόφασης και του Β.Δ. 170/1960 (ΦΕΚ 40 Α΄) με έδρα τη Βούλα Αττικής.

Με το Ν.3106/2003 ( ΦΕΚ 30 /τ.Α΄/ 10-2-2003 ) αποτέλεσε αποκεντρωμένη και ανεξάρτητη υπηρεσιακή μονάδα του Β΄ ΠεΣΥΠ με διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια.

Στη συνέχεια με το Ν.3329/2005 ( ΦΕΚ 81/Τ.Α΄/ 4-4-2005 ) μετατράπηκε σε ΝΠΔΔ και υπήχθη στον έλεγχο και την εποπτεία του Διοικητή της Β΄ Υγειονομικής Περιφέρειας Αττικής.

Με το Ν.3868/2010 (ΦΕΚ129 / Τ.Α΄/3-8-2010 ) υπήχθη στην αρμοδιότητα της 2ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πειραιώς και Αιγαίου.

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Ν.4025/2011 (ΦΕΚ 228 τ.Α’/2-11-2011), «Ανασυγκρότηση Φορέων Κοινωνικής Αλληλεγγύης, Κέντρα Αποκατάστασης, Αναδιάρθρωση Ε.Σ.Υ. και άλλες διατάξεις», το Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών Βούλας» (ΚΑΑΠΒ), μετονομάστηκε σε «Κέντρο Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής», στο οποίο συγχωνεύτηκε και λειτούργησε ως παράρτημα του, το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παιδιών Αθηνών».

Σε εφαρμογή των διατάξεων του Π.Δ 85/12 (ΦΕΚ 141/τ.Α/21-6-2012) που αφορά στην Ίδρυση και Μετονομασία Υπουργείων, μεταφορά και κατάργηση υπηρεσιών. «Το Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης μετονομάζεται σε Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας και μεταφέρεται σε αυτό το σύνολο των Υπηρεσιών, αρμοδιοτήτων, οργάνων, θέσεων και προσωπικού της Γενικής Διεύθυνσης Πρόνοιας του πρώην Υπουργείου Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης και η εποπτεία των Φορέων που επόπτευαν οι μεταφερόμενες  Υπηρεσίες».

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 22, άρθρο 30Γ του Ν. 4052 ( ΦΕΚ41/Α΄/1-3-2012) το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής υπάγονταν στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης – Γενική Δ/νση Πρόνοιας.

Σε εφαρμογή των διατάξεων της παραγράφου 3(θ), άρθρο 9 του Ν. 4109 (ΦΕΚ 16 τ. Α΄/23-1-2013), «Κατάργηση και συγχώνευση νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημοσίου τομέα-Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις», το Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής συγχωνεύτηκε με τις Μονάδες Κοινωνικής Φροντίδας (Ν.Π.Δ.Δ.) της «Περιφέρειας Αττικής» και μετονομάστηκε σε «ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΑΠΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΚΑΙ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ ΒΟΥΛΑΣ» του Κ.Κ.Π.Π.Α.

  ΙΔΡΥΤΙΚΑ ΦΕΚ (πρώην Θ.Χ.Π Π.Α. )

Το πρώην Θ.Χ.Π Π.Α. λειτουργεί  βάσει των: Π.Δ. 120/ (ΦΕΚ 36 /Τ.Α΄/08/03/1985), 483 (ΦΕΚ 217 / Τ.Α΄/ 29/09/1988),41(ΦΕΚ 40 Τ.Α΄/25/02/2000) &156(ΦΕΚ,198 Τ.Α΄/ 01/10/2009).

 ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ Η ΜΗΤΕΡΑ

Το Κ.Β. «Η ΜΗΤΕΡΑ» ήταν  Κρατικό Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και ανήκε στον ευρύτερο δημόσιο τομέα του Ν.1256/82 άρθρο 1 και 6 και λειτουργούσε σύμφωνα με τον  Οργανισμό του Κέντρου Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ»  Π.Δ.830/80 (ΦΕΚ.206/80 τευχ.Α΄).

Σύμφωνα με τον Ν. 2646/20.10.1998 (ΦΕΚ 236 Α’) άρθρο 7 παρ. 1 «Το Πατριωτικό Ιδρυμα Κοινωνικής Πρόνοιας και Αντίληψης – Π.Ι.Κ.Π.Α. (Ν.Π.Δ.Δ.), ο Εθνικός Οργανισμός Πρόνοιας – Ε.Ο.Π. (Ν.Π.Ι.Δ.) και το Κέντρο Βρεφών («Κ.Β.») «Η ΜΗΤΕΡΑ» (Ν.Π.Ι.Δ.) καταργούνται ως αυτοτελή νομικά πρόσωπα και συγχωνεύονται με τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής Φροντίδας. Οι υπηρεσίες και οι αρμοδιότητες αυτών μεταφέρονται και ασκούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Κοινωνικής φροντίδας του άρθρου 6».

Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ» τέθηκε σε λειτουργία ως αποκεντρωμένη μονάδα παροχής υπηρεσιών κοινωνικής φροντίδας του Γ΄Πε.Σ.Υ.Π Αττικής (ΝΠΔΔ) την 1-7-03 σύμφωνα με την αριθμ.Π1β/Γ.Π.οικ.61946/26-6-03 απόφαση Υπουργού Υγείας και Πρόνοιας(ΦΕΚ.865/1-7-03 τευχ.Β΄) σ΄εφαρμογή της παρ.1 του άρθρου 20 και της παρ.1Β εδ.ε του άρθρου 1 του Ν.3106/03(ΦΕΚ.30 τευχ.Α΄).

Σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 14 ,παρ.1 του Ν.3329/05 (ΦΕΚ.81/4-4-05)τευχ. Α΄ και( ΦΕΚ.604/5-5-05) τευχ. Β΄ ,μετετράπη στις  3-5-05  σε Νομικό Πρόσωπο Δημοσίου Δικαίου  και η έναρξη λειτουργίας του άρχισε στις 16-5-05 με την αριθμ. Π3/Φ.ΝΟΜ/Γ.Π.ΟΙΚ.45162/3-5-05 απόφαση του Υπουργού Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης.

Το Κέντρο Βρεφών «Η ΜΗΤΕΡΑ», σύμφωνα με τις διατάξεις με τον Ν. 4025/2011, ΦΕΚ 228/2-11-2011 Τεύχος Α΄, μετονομάζεται σε Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής « Η ΜΗΤΕΡΑ », στο οποίο συγχωνεύονται και λειτουργούν ως παραρτήματά του, α) το Αναρρωτήριο Πεντέλης, β) η Παιδόπολη « Αγία Βαρβάρα » και γ) η Παιδόπολη « Αγιος Ανδρέας

ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΘΕΣΜΙΚΟΥ ΠΛΑΙΣΙΟΥ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΤΟΥ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ

ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ- «ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ»

Κατ’εφαρμογή των διατάξεων του αρθρ.1 παρ.2Α εδ.ε  του Ν.4025/11:

Το νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου με την επωνυμία “Κέντρο Προστασίας Παιδιών “Μιχαλήνειο” με έδρα το Δήμο Πειραιά, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του β.δ. 668/1962 (Α΄179), το οποίο μετονομάζεται σε “Μιχαλήνειο” Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής”, στο οποίο συγχωνεύεται και λειτουργεί ως παράρτημά του:

εα) το “Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Πειραιά”, που συστήθηκε και λειτουργεί δυνάμει των διατάξεων του π.δ. 263/1989 (Α΄124) και το οποίο καταργείται ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου.


ΣΚΟΠΟΙ ΜΟΝΑΔΩΝ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ

Α. ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ _ Η ΜΗΤΕΡΑ

Στα 50 χρόνια δράσης του, σκοπός του είναι η προσφορά εξειδικευμένων και εξατομικευμένων υπηρεσιών σε παιδιά και γονείς που βρίσκονται σε ειδικές ψυχοκοινωνικές συνθήκες. Επιδιώκει να καλύψει την ανάγκη για προστασία κάθε παιδιού που στερείται ομαλού οικογενειακού περιβάλλοντος.

Το Κέντρο Βρεφών «ΜΗΤΕΡΑ» καταβάλλει προσπάθειες ώστε η παραμονή των παιδιών μέσα στο Ίδρυμα να είναι όσο το δυνατόν πιο σύντομη και να εξασφαλίζεται έγκαιρα γι’ αυτά ικανοποιητικό περιβάλλον. Παράλληλα κατά την παραμονή των παιδιών στο Κέντρο, στόχος του «ΜΗΤΕΡΑ» είναι εκτός από τις καλές συνθήκες διατροφής υγείας και περιβάλλοντος, να βοηθιούνται τα παιδιά στην ομαλή ψυχοκινητική, συναισθηματική και κοινωνική τους εξέλιξη.

Από τον Οκτώβρη του 2011, λειτουργεί Τμήμα Εισαγωγής Νεογνών- Βρεφών, με στόχο να μειωθεί στο ελάχιστο ο χρόνος παραμονής των βρεφών στα μαιευτήρια ή στις μαιευτικές κλινικές των Νοσοκομείων.

Στο Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής « Η ΜΗΤΕΡΑ » ( πρώην Κέντρο Βρεφών « Η ΜΗΤΕΡΑ » ), το Νοέμβριο του 2011, δημιουργήθηκε αίθουσα πολλαπλών δραστηριοτήτων όπου τα παιδιά θα μπορούν πλέον τις απογευματινές ώρες να απασχολούνται με γυμναστική, χορό, προβολή ταινιών, παιχνίδια και άλλες δημιουργικές δραστηριότητες.

Κύριο έργο του ΜΗΤΕΡΑ είναι η προστασία της μονογονεϊκής οικογένειας, η προστασία των παιδιών που η οικογένεια τους περνά κρίση και βρίσκονται σε κίνδυνο καθώς και η προστασία παιδιών που δεν έχουν οικογένεια ή η οικογένεια τους αδυνατεί να τα φροντίσει.
Πρωταρχικός στόχος και επιδίωξη του ΜΗΤΕΡΑ είναι να βοηθήσει την φυσική οικογένεια του παιδιού, να το κρατήσει κοντά της και να το φροντίσει.
Εάν αυτό δεν είναι δυνατό το ΜΗΤΕΡΑ μεριμνά σε συνεργασία με τους γονείς του παιδιού ή όποτε χρειαστεί με τον Εισαγγελέα Ανηλίκων , για την τοποθέτηση του παιδιού σε επιλεγμένο οικογενειακό περιβάλλον μέσω προγραμμάτων υιοθεσίας και αναδοχής.
Οι υπηρεσίες που προσφέρονται στις οικογένειες αρχίζουν από την περίοδο της εγκυμοσύνης και συνεχίζονται μετά την ανάληψη της φροντίδας του παιδιού από την οικογένεια του, ανάλογα με τις ανάγκες.

 Το ΜΗΤΕΡΑ ανταποκρινόμενο σε ερευνητικά συμπεράσματα, σε νέες ανάγκες και στις διεθνείς εξελίξεις στο τομέα της υιοθεσίας, ήδη από το 1975 χειρίζεται υποθέσεις αναζήτησης ριζών υιοθετημένων ατόμων.

Το 1984 δημιουργήθηκε αρχικά και για μικρό διάστημα ανεξάρτητη Υπηρεσία του ΜΗΤΕΡΑ η οποία στη συνέχεια εντάχθηκε ως Τμήμα Συμβουλευτικής και αναζήτησης Ριζών στην Κοινωνική Υπηρεσία του.

Το ΜΗΤΕΡΑ διαθέτει πλήρες και πολύ καλά διατηρημένο Αρχείο το οποίο συμβάλλει στην επιτυχή λειτουργία του προγράμματος.

Με τον Ν. 2447/96, άρθρο 1559 κατοχυρώθηκε το δικαίωμα του υιοθετημένου μετά την ενηλικίωση του να πληροφορείται πλήρως από κάθε αρμόδια αρχή τα στοιχεία των φυσικών γονέων.

Στο Κέντρο Βρεφών Η ΜΗΤΕΡΑ λειτουργεί από της ιδρύσεως του, Ξενώνας Προστασίας 18 Εγκύων-Λεχωΐδων. Εκτός από τη στέγη, τροφή και ιατροφαρμακευτική περίθαλψη στις μέλλουσες μητέρες, παρέχεται ατομική/ ομαδική κοινωνική εργασία από κοινωνικούς λειτουργούς και ψυχολόγους. Συμβουλευτική βοήθεια και στηρικτικές υπηρεσίες, παρέχονται επίσης σε εγκύους και λεχωΐδες που δεν εισάγονται στον Ξενώνα. Μπορεί να φιλοξενήσει έγκυες από τον έβδομο μήνα κύησης και για σύντομο διάστημα μετά τον τοκετό. Ο χρόνος φιλοξενίας των εγκύων μπορεί να διαφοροποιηθεί ανάλογα με τις ανάγκες της εκάστοτε περίπτωσης

Β. ΑΝΑΡΡΩΤΗΡΙΟ ΠΕΝΤΕΛΗΣ

Το Αναρρωτήριο Πεντέλης αποτελεί Υπηρεσία του Κέντρου Προστασίας Παιδιού «Η Μητέρα», Παράρτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Κοινωνικής Περιφέρειας Αττικής και είναι Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας. Είναι δημόσια υπηρεσία που παρέχει υπηρεσίες κοινωνικής προστασίας σε παιδιά και τις οικογένειες τους.

Το Αναρρωτήριο Πεντέλης ιδρύθηκε το 1937 και αποτελούσε περιφερειακή υπηρεσία του ΠΙΚΠΑ. Από 01-07-2003 λειτούργησε ως αυτόνομη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας. Από 02.11.2011 αποτέλεσε Παράρτημα του Ν.Π.Δ.Δ. Κέντρου Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα», το οποίο από 1.11.2013 αποτελεί Παράρτημα του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής.
Τα πρώτα χρόνια της λειτουργίας του φιλοξένησε παιδιά με φυματίωση και αδενοπάθεια και στη συνέχεια παιδιά με αναπηρίες. Σήμερα φιλοξενεί βρέφη και νήπια μέχρι 6 χρόνων που
έχουν ανάγκη ασφαλούς περιβάλλοντος, κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης.

Οι υπηρεσίες της Μονάδας απευθύνονται σε βρέφη και νήπια που χρήζουν κοινωνικής φροντίδας, προστασίας και αποκατάστασης όταν:

 • δεν διαθέτουν οικογενειακό περιβάλλον,
 • διαβιούν σε ακατάλληλο περιβάλλον,
 • βρίσκονται σε κίνδυνο,
 • είναι εγκαταλελειμμένα,
 • παραμελούνται,
 • έχουν κακοποιηθεί με διαφόρους  τρόπους,
 • η οικογένειά τους βρίσκεται σε κρίση,
 • είναι θύματα εγκληματικής πράξης.

Παρεχόμενες Υπηρεσίες :

 • Κοινωνική φροντίδα και προστασία
 • Προστατευμένη φιλοξενία και φροντίδα
 • Πρόγραμμα ανάδοχων οικογενειών
 • Κοινωνική αποκατάσταση μέσω του θεσμού της υιοθεσίας
 • Πρόγραμμα αναζήτησης ριζών

Υιοθεσία

Η υιοθεσία αποτελεί θεσμό κοινωνικής αποκατάστασης των παιδιών που στερούνται  για διάφορους λόγους οικογένειας. Οι θετοί γονείς αναλαμβάνουν την δια βίου ανατροφή των παιδιών που υιοθετούν. Η αξιολόγηση των υποψηφίων θετών ζευγαριών γίνεται κατά σειρά προτεραιότητας από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες λαμβάνοντας πάντα υπόψη το συμφέρον του παιδιού.

Αναδοχή

Η αναδοχή είναι μια υποκατάστατη μορφή της φυσικής οικογένειας για παιδιά που στερούνται οικογένειας ή για διαφόρους λόγους αδυνατεί ή είναι ακατάλληλη να τα φροντίσει.Οι ανάδοχες οικογένειες αξιολογούνται και επιλέγονται για το συγκεκριμένο κοινωνικό έργο από τις αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες. Στις ανάδοχες οικογένειες προσφέρεται συμβουλευτική στήριξη, παροχές και διευκολύνσεις σύμφωνα με τις εξατομικευμένες ανάγκες των παιδιών που φροντίζουν. Τα παιδιά παραμένουν στις ανάδοχες οικογένειες για χρονικό διάστημα που εκτιμάται αναγκαίο για το συμφέρον τους.

Γ. ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓΙΟΣ ΑΝΔΡΕΑΣ

Η Μονάδα λειτούργησε αρχικά από το 1947 με την επωνυμία Αναρρωτήριο Παίδων, κατόπιν δωρεάς στο Ελληνικό Δημόσιο του Ολλανδού Φαν Βάικ.

Το 1955 με δαπάνες του Δημοσίου χτίστηκε διώροφο κτίριο 1.000 τ.μ. για να φιλοξενήσει παιδιά. Τη δεκαετία του ’70 οι ανάγκες άλλαξαν, καταργήθηκε η παλαιά μορφή του πλαισίου και τότε μετονομάσθηκε σε Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» Καλαμακίου και φιλοξενούσε παιδιά.

Το 2003 έγινε αυτόνομη αποκεντρωμένη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας και εφάρμοζε Πρόγραμμα Ανάδοχης Φροντίδας και Υιοθεσίας για τα παιδιά που φιλοξενούσε.
Σήμερα η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» σύμφωνα με το Ν.   4109/2013, ΦΕΚ 16 Α («Περί Κατάργησης και συγχώνευσης νομικών προσώπων του Δημοσίου και του ευρύτερου δημόσιου τομέα. Σύσταση Γενικής Γραμματείας για το συντονισμό του κυβερνητικού έργου και άλλες διατάξεις») ανήκει στο Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα» του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής κι εποπτεύεται από το Υπουργείο Εργασίας Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.

Η Παιδόπολη λειτουργεί ως Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας για παιδιά από 4-12 ετών και φιλοξενεί 32 παιδιά.
Δραστηριοποιείται στο τομέα της Παιδικής Προστασίας, το παραγόμενο έργο της, περιλαμβάνει τη φιλοξενία, την εκπαίδευση, την διασκέδαση κ.ά.  ανήλικων 4-12 ετών, που αποδεδειγμένα είναι απροστάτευτα και στερούνται οικογενειακής φροντίδας.

Στους σκοπούς της Παιδόπολης περιλαμβάνεται και η προετοιμασία των Ανήλικων Φιλοξενούμενων για την ομαλή  ένταξή τους στο ευρύτερο κοινωνικό σύνολο, είτε με την  επιστροφή τους στο φυσικό τους περιβάλλον ή με την τοποθέτησή τους σε ανάδοχη οικογένεια και στην συνέχεια αν οι συνθήκες το υπαγορεύουν στην υιοθεσία τους.

Το πρόγραμμα αναδοχής &  φροντίδας  είναι η φιλοξενία ανήλικών παιδιών σε αυτοπροσφερόμενη οικογένεια ή άτομο, όταν  η φυσική οικογένεια τους λόγω ανάγκης (έκτακτη ή μόνιμη) κριθεί ακατάλληλη ή αδυνατεί  να τα φροντίσει.

Η Παιδόπολη «Άγιος Ανδρέας» εφαρμόζει από το 1990 προγράμματα «ανάδοχης φροντίδας», ταυτόχρονα πραγματοποιούνται αξιόλογες προσπάθειες βελτίωσης και προώθησης του θεσμού, με σκοπό την λήξη της παραμονής των Παιδιών σε Μονάδες Εξωοικογενειακής Φροντίδας (ιδρύματα). Το πρόγραμμα χρηματοδοτείται από το Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ  337/ 1993 ).

Δ. ΠΑΙΔΟΠΟΛΗ ΑΓ.ΒΑΡΒΑΡΑ

Η Παιδόπολη “Αγία Βαρβάρα” λειτουργεί σαν μονάδα παραμονής εφήβων κοριτσιών για τα οποία απαιτείται ανάγκη αναπλήρωσης της οικογενειακής προστασίας και φροντίδας. Η κρισιμότητα των περιπτώσεων των φιλοξενουμένων κοριτσιών παρουσιάζει ένα ευρύ φάσμα ανάλογα με τα ψυχοκοινωνικά ή και οικονομικά προβλήματα της οικογένειας προέλευσης. Συνοπτικά οι λόγοι παραμονής, προστασίας και φροντίδας στην Παιδόπολη είναι οι παρακάτω:

 • Γονέας ή γονείς με κοινωνικά ή και οικονομικά προβλήματα
 • Απώλεια γονέα / γονέων
 • Ασθένεια ή αναπηρία γονέα/ γονέων
 • Ακαταλληλότητα γονέα/ γονέων ( ανεπαρκής φροντίδα / επίβλεψη, έκθεση σε σοβαρή παραμέληση ή / και σωματική, συναισθηματική, σεξουαλική κακοποίηση ).
 • Εισαγγελικές εντολές

ΣΚΟΠΟΙ ΠΟΥ ΥΛΟΠΟΙΟΥΝ ΤΑ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ ΧΡΟΝΙΩΝ ΠΑΘΗΣΕΩΝ

Τα Παραρτήματα Χρονίων Παθήσεων αναπτύσσουν τη δραστηριότητά τους σε ιδιόκτητα κτήρια του Φορέα.

Μέσω των υπηρεσιών τους εξυπηρετούνται ανάγκες ατόμων με πολλαπλά προβλήματα (νοητική υστέρηση, άνοια, κινητικές αδυναμίες, σύνδρομο Down, νόσος του Hansen, άστεγοι άποροι).

Παρέχεται πλήρης Ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, υγιεινή διατροφή, υπηρεσίες Εργοθεραπείας, (παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στην λειτουργικότητα, να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους), Φυσικής Αποκατάστασης (δίνει την δυνατότητα για θεραπεία και τον περιορισμό ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με κινητικά προβλήματα, οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εφαρμόζονται τόσο σε πάσχοντες κλινήρεις όσο και σε περιπατητικούς στον χώρο του φυσικοθεραπευτικού κέντρου).

Επίσης  μέσω της Κοινωνικής Υπηρεσίας ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι για εισαγωγή ασθενείς, ενώ σε περιπτώσεις ασθενών που δεν εμπίπτουν λόγω πάθησης στις προϋποθέσεις εισαγωγής που ορίζουν τα υφιστάμενα Προεδρικά Διατάγματα ,τους κατευθύνει σε άλλες δομές-κατάλληλες για τη περίπτωσή τους.

[/dropshadowbox]