Αναδρομή στη Σύσταση του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Σύμφωνα με την παράγραφο θ) του άρθρου 9 του Ν.4109/13 (ΦΕΚ 16/Α΄/23-1-13) ,

τα πέντε Ν.Π.Δ.Δ. που υπάγονται στην Περιφέρεια Αττικής , ήτοι το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας», το «Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Δυτικής Αθήνας», το «Κέντρο Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Αττικής (Βούλα)», το «Κέντρο Προστασίας του Παιδιού Αττικής «Η Μητέρα»» και το «Παιδικό Αναπτυξιακό Κέντρο Αττικής «Μιχαλήνειο»», συγχωνεύονται και συνιστούν νέο Ν.Π.Δ.Δ., με την επωνυμία «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ».

Το ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ αποτελείται από πέντε αποκεντρωμένες υπηρεσίες (παραρτήματα),

  • Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας
  • Παράρτημα ΑμεΑ Δυτικής Αθήνας
  • Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας
  • Παράρτημα Προστασίας Παιδιού Αττικής «Η ΜΗΤΕΡΑ»
  • Παράρτημα Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ».

και υπάγεται στον έλεγχο και την εποπτεία του Υπουργού Εργασίας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης με έδρα το Νομό Αττικής.

Mε αριθ. οικ.Δ30/31968/955/1-10-2013 απόφαση του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Πρόνοιας (ΦΕΚ 481/ΥΟΔΔ/7-10-13) ορίσθηκαν τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής και έκτοτε λειτουργεί ως ενιαίο Ν.Π.Δ.Δ.  Η απόφαση τροποποιήθηκε με τις αριθ. Δ30/21352/483/17-7-2014 (ΥΟΔΔ 472), Δ30/32094/691/25-9-2014 (ΥΟΔΔ 621), Δ9/οικ.39408/7941/6-11-2014 (ΥΟΔΔ 722), οικ.Δ9/15707/4528/17-4-2015 (ΥΟΔΔ 296) και οικ. Δ9/19064/5289/15-05-2015 (ΥΟΔΔ 375), οικ.Δ9/58959/15917/29-12-2015 (ΥΟΔΔ 951), οικ.Δ9/58960/19518/29-12-2015 (ΥΟΔΔ 951) και Δ9/οικ.3459/959/8-02-2016 (ΥΟΔΔ 66) υπουργικές αποφάσεις.

Με την τροποποίηση της αρ. οικ/Δ30/31968/955/1-10-13 απόφασης του Υπουργού Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης (ΦΕΚ 296/ΥΟΔΔ/28-4-15, ΑΔΑ 7ΨΠΣ465ΦΘ5-Λ5Σ), τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής ορίσθηκαν ως εξής: Πρόεδρος : Βεζυράκης Δημήτριος του Ιωάννη, Κοινωνικός. Λειτουργός, Α’ Αντιπρόεδρος : Καλκανδής Πέτρος του Νικολάου,  Πολιτικός Επιστήμονας, B’ Αντιπρόεδρος : Λιανοπούλου Βαρβάρα του Δημητρίου, Κοινωνιολόγος, Τακτικό Μέλος : Σαραντίδου Αικατερίνη του Αθανασίου, Γυμνάστρια, Εκπρόσωπος του Διαθέτη : Χρηστίδης Παντελεήμωνας του Κωνσταντίνου, Εκπρόσωπος Ε.Σ. ΑμεΑ : Λυμβαίος Ιωάννης του Ευαγγέλου, Εκπρόσωπος εργαζομένων : Μπάζος Κωνσταντίνος του Αθανασίου

Μετά την από 15/01/2016 αίτηση παραίτησης του Δημητρίου Βεζυράκη από τη θέση του Προέδρου του Δ.Σ. του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, αποφασίσθηκε η τροποποίηση της αριθ. οικ.Δ30/31968/955/1-10-2013 υπουργικής απόφασης (ΦΕΚ 285/ΥΟΔΔ/06-06-16) και διορίσθηκε, ως Πρόεδρος στο Διοικητικό Συμβούλιο του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής η Σοφία Κωνσταντέλλια του Αποστόλου, με ΑΔΤ Χ 163228, Κοινωνική λειτουργός. Κατά τα λοιπά ισχύει η αριθ. οικ.Δ30/31968/955/1-10-2013 απόφαση, όπως τροποποιήθηκε μεταγενέστερα.