Τελευταία νέα

Έντυπα Εισαγωγής Αιτούντων στο Παράρτημα Αποθεραπείας & Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β)

Α.  Απαραίτητα Έντυπα Εισαγωγής Αιτούντων προς την Επιτροπή Αξιολόγησης Εισαγωγών του ΠΑΑΠΑΒ :

Σχετικό: Το με αρ. πρωτ.: 30044/29-6-2012 (ΑΔΑ: Β4ΛΧΟΞ7Μ-ΔΕΠ) έγγραφο του ΕΟΠΥΥ.

  1. Αίτηση (Συν.)
  2. Γνωμάτευση Διευθυντή κλινικής Κρατικού ή Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ή Κέντρων Παιδοψυχικής Υγιεινής Ε.Ο.Π.Υ.Υ. ή Κέντρα Ψυχικής Υγείας – Ιατροπαιδαγωγικά Κέντρα δημόσια ή εποπτευόμενα από Δημόσιο Φορέα ειδικότητας (Παιδοψυχίατρου, Ψυχιάτρου, Νευρολόγου, Αναπτυξιολόγου,) ή νομίμου αναπληρωτή αυτού, ισχύος ενός (1) έτους και υπογραφή από τον ελεγκτή ιατρό ΕΟΠΥΥ της αντίστοιχης δομής. (Σε ειδικές δε, περιπτώσεις ασθενών που έχουν αισθητηριακές αναπηρίες χρειάζεται επιπρόσθετα και γνωμάτευση αντίστοιχης ειδικότητας ιατρού). Στις περιπτώσεις που υπάρχει νοητική καθυστέρηση είναι απαραίτητη και η γνωμάτευση από ψυχολόγο, των παραπάνω Κέντρων όπου θα αναφέρει το δείκτη νοημοσύνης (Συν.)
  3. Ιατρικό Πιστοποιητικό (Συν.)
  4. Έκθεση Κοινωνικής Έρευνας από Κοινωνικό    Λειτουργό  Δήμου, Νομαρχίας ή Νοσοκομείου  και Βεβαίωση Κοινωνικής Έρευνας του ΕΟΠΥΥ (Συν.)
  5. Πιστοποιητικό Οικογενειακής Κατάστασης
  6. Αντίγραφο Βιβλιαρίου Υγείας
  7. Πιστοποιητικό Αναπηρίας ΚΕΠΑ (φωτοαντίγραφο)  ή Εισηγητικός Φάκελος για ΚΕΠΑ (ανάλογά με την πάθηση)
  8.  Απόφαση   Δικαστικής    Συμπαράστασης, εφόσον υπάρχει (φωτοαντίγραφο)

B. Προαιρετικά

Για τυχόν απορίες- διευκρινήσεις ή για την υποβολή των ανωτέρω δικαιολογητικών,  μπορείτε να απευθύνεστε στην Ηλ. Διεύθυνση : epitropi_eisagwgwn_paapav@0261.syzefxis.gov.gr