Τελευταία νέα

Παράρτημα ΑμεΑ Ανατολικής Αθήνας

Ποιοί Είμαστε
Το Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Ανατολικής Αθήνας (Θ.Χ.Π.ΑΝ.Α.), προήλθε κατ’ εφαρμογή των διατάξεων των Ν.3106/03 και 3209/03, από μετατροπή από 1/1/04 των πρώην Ν.Π.Δ.Δ.: α) Α’ Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Αθηνών (Α’ Θ.Χ.Π.Α) και β) Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Μελισσίων (Θ.Χ.Π. Μελισσίων) ως ενιαία αποκεντρωμένη Μονάδα Κοινωνικής Φροντίδας του Β’ Πε.Σ.Υ.Π. Αττικής και από 1/5/2005 σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν.3329/05 ως αυτοτελές Ν.Π.Δ.Δ., υπό τον έλεγχο και εποπτεία του Β’ Δ.Υ.ΠΕ. Αττικής. Το θεραπευτήριο πλέον λειτουργεί ως παράρτημα του Ν.Π.Δ.Δ. “Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής”, που υπάγεται στο Υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης & Πρόνοιας.
Παρεχόμενες υπηρεσίες

Εργοθεραπεία

Η Εργοθεραπεία παρέχει τη δυνατότητα σε άτομα με περιορισμούς στην λειτουργικότητα, να εκτελούν τις καθημερινές τους δραστηριότητες στο μέγιστο των ικανοτήτων τους. Συμβάλλει:

  1. Στην βελτίωση της κινητικότητας και λειτουργικότητας των άνω άκρων (επιτέλεση αδρών-λεπτών κινήσεων).
  2. Στην αυτοϋπηρέτηση.
  3. Στην εκπαίδευση μεταφορών-μετακίνηση.
  4. Στην εκπαίδευση γνωστικής λειτουργίας και την ψυχαγωγία του ατόμου.

Φυσικοθεραπεία

Η φυσικοθεραπεία στον χώρο μας δίνει την δυνατότητα για θεραπεία και τον περιορισμό ασθενειών και παθολογικών καταστάσεων που είναι συνδεδεμένες με κινητικά προβλήματα.

Οι φυσικοθεραπευτικές πράξεις εφαρμόζονται τόσο σε πάσχοντες κλινήρεις (επί κλίνης), όσο και σε περιπατητικούς στον χώρο του φυσικοθεραπευτικού κέντρου.

Κοινωνική Υπηρεσία

Ο ρόλος της κοινωνικής υπηρεσίας είναι να υποδέχεται και να ενημερώνει ενδιαφερόμενους για εισαγωγή ασθενών. Σε περιπτώσεις ασθενών που δεν εμπίπτουν λόγω πάθησης στην αρμοδιότητα του παραπέμπει και κατευθύνει αυτές σε άλλες συνεργαζόμενες υπηρεσίες, όπως όλα τα δημόσια νοσοκομεία.

Κατόπιν της εισαγωγής του ασθενούς συνεργάζεται με το οικογενειακό περιβάλλον, εφόσον υπάρχει, και σε ότι αφορά την φροντίδα του ασθενούς σε όλα τα στάδια υποστήριξης που αφορούν στην διαμονή του. Επίσης συνεργάζεται με όλες την εμπλεκόμενες ειδικότητες που αφορούν εν γένει στην διαβίωση του στο θεραπευτήριο καθώς και με διάφορους φορείς, είτε υγείας είτε Δήμων για την αντιμετώπιση προβλημάτων που τυχόν παρουσιαστούν.

Προϋποθεσεις εισαγωγής

Στο Θεραπευτήριο εισάγονται:
α) ενήλικα άτομα και των δύο φύλων με χρόνιες κινητικές παθήσεις ή πνευματικές παθήσεις σε επιδεκτικό βαθμό συμβίωσης που αδυνατούν ολικά ή μερικά να αυτοεξυπηρετηθούν,
β) αυτοεξυπηρετούμενα ηλικιωμένα άτομα άνω των εξήντα πέντε (65) ετών που χρήζουν κοινωνικής προστασίας,
γ) άτομα τα οποία πάσχουν από παθήσεις του μυϊκού, νευρικού, κυκλοφορικού, ερειστικού, αναπνευστικού συστήματος, καθώς και από νοητική υστέρηση, σε βαθμό επιδεκτικό συμβιώσεως, που χρήζουν προγράμματος Φυσικής και Ιατρικής Αποκατάστασης
δ) άτομα που χρήζουν άμεσης εισαγωγής και φιλοξενίας, λόγω κατεπείγουσας κοινωνικής συνδρομής, μετά από σχετική πιστοποίηση της έκτακτης ανάγκης από τις Δικαστικές ή Διοικητικές Αρχές, από Νοσηλευτικό Ίδρυμα ή Οργανισμό Τοπικής Αυτοδιοίκησης που θα συνοδεύεται από βεβαίωση ότι το προς εισαγωγή άτομο δεν πάσχει από μολυσματική ασθένεια ή ψυχική νόσο.
Η εισαγωγή των περιθαλπομένων στο Θεραπευτήριο γίνεται με προοπτική είτε μόνιμης παραμονής, είτε βραχείας παραμονής, με στόχο την άμεση κοινωνική προστασία ή την αποθεραπεία και μπορούν να προέρχονται από όλα τα διαμερίσματα της χώρας, προτεραιότητα όμως έχουν όσοι προέρχονται από το Νομό Αττικής.
Η εισαγωγή στο Θεραπευτήριο γίνεται με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου κατόπιν πρότασης της Επιτροπής Εισαγωγών που ορίζεται με απόφασή του. Για την έγκριση της εισαγωγής λαμβάνεται υπόψη το κοινωνικό και ιατρικό ιστορικό, καθώς και η οικονομική κατάσταση των ατόμων.
Εξαιρούνται:

γενικώς των εισαγωγών οι πάσχοντες: Μεταδοτικά νοσήματα – Φυματίωση – Βαριά νοσήματα που χρειάζονται ειδική νοσηλεία, όπως καρκίνος ή ψυχικό νόσημα.

Επικοινωνία

Α. ΔΟΜΗ ΓΛΥΦΑΔΑΣ

Κοινωνική Υπηρεσία : 2132007925

Υπ. Μονάδας – Γρ. Κίνησης Ασθενών : 2132007943 

Προμήθειες – Διαχείριση Υλικού : 2132007911


Ταχ. Διεύθυνση: Λ. Καραμανλή 2, Γλυφάδα, Τ.Κ. 166 73 / Ηλ. Διεύθυνση:  glifada@0196.syzefxis.gov.gr

Β. ΔΟΜΗ ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ

Τηλ. Κέντρο: 213-2035300

Συντονιστής Δομής: 213-2035318
Ηλ. Διεύθυνση : 
s.chatzidimitriou@0196.syzefxis.gov.gr

Γραμματεία: 213-2035317
Ηλ. Διεύθυνση : 
grammateia@0196.syzefxis.gov.gr

Κοινωνική Υπηρεσία: 213-2035323
Ηλ. Διεύθυνση : 
ky_an_athinas@0196.syzefxis.gov.gr

 


Ταχ. Διεύθυνση : 28ης Οκτωβρίου 13, Μελίσσια, Τ.Κ. 151 27