Τελευταία νέα

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς εργασίων σύνδεσης υποσταθμού.

Πρόσκληση για την υποβολή προσφοράς εργασίων σύνδεσης υποσταθμού Παραρτήματος “Η Μητέρα” του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής με το σύστημα πρόσκλησης περιορισμένου αριθμού εργοληπτών.

Προϋπολογισμός: 20.800,00€ με Φ.Π.Α. 23% (16.910,57€ χωρίς ΦΠΑ).

Κ.Α.Ε.: 0863 και 1413α.

ΑΔΑ: 75Ι4ΟΞΧ1-6ΟΤ