Στοιχεία Προϋπολογισμού

Σε εφαρμογή της υπ. αριθμ. ΔΗΦ/Φ.40/17742/05-06-2015 υπουργικής απόφασης του Υπ. Εσωτερικών και Διοικητικής  Ανασυγκρότησης με ΑΔΑ :63Σ1465ΦΘΕ-6ΡΕ από την οποία απορρέει η υποχρέωση δημοσίευσης της εκτέλεσης των στοιχείων του προϋπολογισμού εσόδων – εξόδων, του απολογισμού και του ισολογισμού των Ν.Π.Δ.Δ

Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2023
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2022
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2021
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2020
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2019
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2018
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2017
Πίνακες Εσόδων - Εξόδων Οικ. Έτους 2016