Πρόσκληση υποβολής προσφορών σε ευρώ για μετατροπή χώρων WC σε χώρο πολλαπλών χρήσεων στη μονάδα ΜΕΛΙΣΣΙΩΝ,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 13.700,00 €
συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%

ΑΠΟ ΤΙΣ ΠΙΣΤΩΣΕΙΣ ΤΟΥ ΕΙΔΙΚΟΥ
ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΛΑΧΕΙΟΥ
(CPV: 45262000-1)

Για περισσότερες πληροφορίες κατεβάστε το έγγραφο ΟΙΚ. 4019/02-06-2017

καθώς και τα έντυπα:

  1. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
  2. ΤΥΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΕΝΤΥΠΟ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ (ΤΕΥΔ)