Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Ανακοινώνει

Τη σύναψη σύμβασης μίσθωσης έργου με συνολικά οκτώ (8) άτομα για την κάλυψη αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, που εδρεύει στην Αθήνα, με αντικείμενο την εκτέλεση του έργου: «Αποϊδρυματοποίηση Ατόμων με Αναπηρία», συνολικής διάρκειας έως δώδεκα (12) μήνες. Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο

 ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

  1. Παράρτημα Ανακοινώσεων ΣΜΕ (σήμανση 12-2-2019)
  2. Παράρτημα ειδικό Α1 (Γνώσης χειρισμού Η/Υ, σήμανση 17-1-2019)
  3. Παράρτημα Α2 (γλωσσομάθειας, σήμανση 12-2-2019)

Προθεσμία Υποβολής Αιτήσεων : από 1-6-2019 έως και 10/6/2019