Δυνάμει της με  αριθ 21η/. 38ο/11-06-2015 απόφασης Δ.Σ αναρτώνται στατιστικά στοιχεία του τμήματος πληροφοριών ,που  αφορούν σε απολογιστικά στοιχεία προγράμματος «Γονέων – Παιδίών». συνημμένο αρχείο