Τελευταία νέα

Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΠΡΟΣΩΡΙΝΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ
(Προκήρυξης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής)

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 10η/5ο/26-3-2020 απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α που ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών, των υποψηφίων της υπ. αριθ. 2355/17-3-2020 ανακοίνωσης του Κ.Κ.Π.Π.Α για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΘΟΛΟΓΙΑΣ ή ΓΕΝ. ΙΑΤΡΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 2. ΠΕ ΙΑΤΡΩΝ ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑΣ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 4. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ
 5. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 6. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 7. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 8. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κατεβάστε εδώ
 9. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κατεβάστε εδώ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 1. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 2. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΒΡΕΦΟΚΟΜΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 4. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 5. ΔΕ ΜΑΓΕΙΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 6. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΣΤΙΑΣΗΣ κατεβάστε εδώ
 7. ΥΕ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ κατεβάστε εδώ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι/ες εμφανίζονται με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησής τους.


Οι υποψήφιοι έχουν ΔΙΚΑΙΩΜΑ ΥΠΟΒΟΛΗΣ ΕΝΣΤΑΣΗΣ για την σειρά κατάταξης τους, αυστηρά έως την Πέμπτη 2/4/2020, στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr