Ανακοίνωση για την Εγγραφή σε Κατάλογο Φυσικών & Νομικών Προσώπων Τεχνικών Ειδικοτήτων, Παρεχόντων Υπρεσίες Συντήρησης και Ανακαίνισης των Κτιριακών Υποδομών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ (Κ.Κ.Π.Π.Α.)

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Το ΚΚΠΠΑ, που υπάγεται στην εποπτεία της Γενικής γραμματείας Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, προκειμένου να προχωρήσει σε κατάρτιση μη δεσμευτικού ΚΑΤΑΛΟΓΟΥ ΠΑΡΕΧΟΝΤΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, βάσει της υπ’ αριθμ 10η Συνεδρίαση/Θέμα 10ο εηδ/23-03-2022 Απόφασης του ΔΣ του ΚΚΠΠΑ.

Καλεί

τους ενδιαφερόμενους, που πληρούν τις κατωτέρω αναφερόμενες προϋποθέσεις, να υποβάλλουν αίτηση για ένταξη σε Κατάλογο παρεχόντων υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ, για ανάθεση των σχετικών ενεργειών σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στον 4412/2016 όπως ισχύει.

Κατηγορία αναθέσεων: Υπηρεσίες συντήρησης, επισκευής, ανακαίνισης, αναβάθμιση κτλ. Τόπος υποβολής: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τσόχα 5, 105 57, Αμπελόκηποι Τρόπος υποβολής: Έγχαρτα ή ηλεκτρονικά μέσω mail Προς τον σκοπό κάλυψης αναγκών του ΚΚΠΠΑ, δύναται να ανατεθούν υπηρεσίες ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ, ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ και ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ των κτηριακών υποδομών του ΚΚΠΠΑ, στους ακόλουθους τομείς :

1. ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΑ

2. ΥΔΡΑΥΛΙΚΑ

3. ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΑ

4. ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΑ

5. ΕΡΓΑ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ

6. ΕΡΓΑ ΠΡΑΣΙΝΟΥ

Το διαθέσιμο ποσό για την κάλυψη των παραπάνω ενδεχόμενων αναγκών ανάθεσης, προέρχεται από τους πόρους του ΚΚΠΠΑ και θα διαμορφώνεται σταδιακά βάσει του ετήσιου εγκεκριμένου προϋπολογισμού και του βαθμού ολοκλήρωσης των υπηρεσιών.

Στον Κατάλογο μπορεί να ενταχθεί κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο που λειτουργεί νόμιμα στην Ελλάδα

• Οι αιτούντες πρέπει να έχουν ενασχόληση και ικανότητες, εξειδικευμένες γνώσεις και σημαντική εμπειρία στους προαναφερθέντες τομείς

• Για την εγγραφή στον ενιαίο κατάλογο οι ενδιαφερόμενοι οφείλουν να παράσχουν τις ακόλουθες πληροφορίες για την ταυτότητα (profile) της επιχείρησης σχετικά με:

Ι. Την άσκηση της επαγγελματικής τους δραστηριότητας (επωνυμία, έδρα, στοιχεία επικοινωνίας, εκπροσώπηση στην περίπτωση νομικού προσώπου)

ΙΙ. Τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητές τους και ιδίως, αναφορικά με:

• την εμπειρία τους στην υλοποίηση επισκευών, συντηρήσεων & συναφών με το αντικείμενο της παρούσας πρόσκλησης.

• το απασχολούμενο προσωπικό (αριθμός, εξειδίκευση κ.α.) .

• την τήρηση προτύπων διασφάλισης ποιότητας. Συνολικά τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την καταχώρηση στον Κατάλογο είναι:

1) Αίτηση για εγγραφή στον Κατάλογο.

2) Αντίγραφο Πτυχίου ΜΕΕΠ για Νομικά Πρόσωπα και ΜΕΜ / ΜΕΚ για Φυσικά πρόσωπα (εφόσον υπάρχει).

3) Δελτίο Καταγραφής φυσικού ή νομικού προσώπου, που περιλαμβάνει στοιχεία σχετικά με την άσκηση της επαγγελματικής δραστηριότητας, με τις τεχνικές ή/και επαγγελματικές ικανότητες, αποδεικτικά πρότερων συνεργασιών με φορείς δημόσιου τομέα.

•Το ΚΚΠΠΑ ως αρμόδιο για τη δημιουργία και τήρηση του καταλόγου, αν χρειαστεί μπορεί να επιβεβαιώσει, με όποιο μέσο κρίνει πρόσφορο, την ακρίβεια των δηλούμενων στοιχείων.

• Τα παραπάνω διατίθενται και στην επίσημη ιστοσελίδα του ΚΚΠΠΑ

• Η υποβολή τους γίνεται ηλεκτρονικά στη διεύθυνση info_kkpa@0280.syzefxis.gov.gr ή και σε και σε έντυπη μορφή (1 αντίτυπο) στη διεύθυνση: ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΑΤΤΙΚΗΣ, Τσόχα 5, 105 57, Αμπελόκηποι

Συνημμένη Αίτηση

[/dropshadowbox]