Τελευταία νέα

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού, Κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]

Γίνεται ανάρτηση, προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη επιτακτικών  αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής κατηγοριών, ΠΕ,ΤΕ & ΔΕ,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21731/06-09-2022  ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη του Κ.Κ.Π.Π.Α., όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 46η/1ο ΕΗΔ θέμα/22-12-2022 Απόφαση ΔΣ.

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  1. ΠΕ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  2. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  4. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  5. ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

  1. ΠΕ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  2. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  4. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  5. ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας ανάρτησης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον Α.Σ..Ε.Π. στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου : prosl.enstasi@asep.gr και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτκό καταβολήςπαραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί , είτε μέσω της εφαρμογής του ηλ. παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλ. παραβόλου μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.

[/dropshadowbox]