Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού, Κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (ΣΟΧ 1/2023)

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Γίνεται ανάρτηση, προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, κατηγοριών ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 23382/25-08-2023 ΣΟΧ 1/2023 Προκήρυξη του Κ.Κ.Π.Π.Α., όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 41η/Θέμα 22ο/26-10-2023 Απόφαση ΔΣ.

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( σε μορφή αρχείου xlsx)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ

 1.  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 2.  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 3.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 4.  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ

 1. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 2. ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 3. ΟΔΗΓΩΝ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ

 1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ( σε μορφή αρχείου xlsx)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ

 1.  ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
 2.  ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ
 3.  ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ
 4.  ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ

 1. ΑΔΕΛΦΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
 2. ΜΑΓΕΙΡΩΝ
 3. ΟΔΗΓΩΝ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ

 1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ
 2. ΓΕΝΙΚΩΝ ΚΑΘΗΚΟΝΤΩΝ

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας ανάρτησης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον Α.Σ.Ε.Π. στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου : prosl.enstasi@asep.gr και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί , είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο. [/dropshadowbox]