Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού, Κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ και ΥΕ (ΣΟΧ 2/2023)

Γίνεται ανάρτηση, προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής, κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ & ΥΕ, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 30448/02-11-2023 ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξη του Κ.Κ.Π.Π.Α., όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 1η/Θέμα 48ο/11-01-2023 Απόφαση ΔΣ.

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ ( σε μορφή αρχείου xlsx)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ

  1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ

  1. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ

  1. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  2. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ

  1. ΒΟΗΘΗΤΙΚΟΥ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ ( σε μορφή αρχείου xlsx)

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΠΕ

  1.  ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΛΟΓΙΣΤΙΚΟΥ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΤΕ

  1. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΔΕ

  1. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  2. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ – ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ

================================

ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ : ΥΕ

Για την κατηγορία ΥΕ δεν βρέθηκαν αιτήσεις που να αιτιολογούν απόρριψη.

================================

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας ανάρτησης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον Α.Σ.Ε.Π. στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου : prosl.enstasi@asep.gr και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτικό καταβολής παραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί , είτε μέσω της εφαρμογής του ηλεκτρονικού παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ.). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλεκτρονικού παραβόλου μέχρι τη λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.