Τελευταία νέα

Ανακοίνωση – Πρόσκληση για την Πρόσληψη Επικουρικού Προσωπικού, Συνολικά Σαράντα (40) Ατόμων για την Κάλυψη Επιτακτικών Αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΤΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΕΙ:

Την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού, συνολικά σαράντα (40) ατόμων για την κάλυψη επιτακτικών αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής που εδρεύει στους Αμπελόκηπους της Περιφερειακής Ενότητας Κεντρικού Τομέα Αττικής, και συγκεκριμένα του εξής, ανά υπηρεσία, τόπο απασχόλησης, ειδικότητα και διάρκεια σύμβασης, αριθμού ατόμων (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Α), με τα αντίστοιχα απαιτούμενα (τυπικά και τυχόν πρόσθετα) προσόντα (βλ. ΠΙΝΑΚΑ Β). 

Η Προθεσμία υποβολής των αιτήσεων είναι δέκα (10) ημέρες και αρχίζει το Σάββατο 15/10/2022 και λήγει τη Δευτέρα 24/10/2022 και ώρα 23:59 μ.μ.

 

  1. Ανακοίνωση Πρόσκληση (Πίνακες Θέσεων)
  2. Έντυπο Αίτησης
  3. ΦΕΚ 3706.Β΄.2019
  4. Δικαιολογητικά  Απόδειξης Χειρισμού Η/Υ