Τελευταία νέα

Ανακοίνωση Τροποποίησης Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος Παροχής Υπηρεσιών στο Π.Α.Α.Π.Α.Β. από τρεις (3) Ειδικούς Παιδαγωγούς

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Βάσει της αρ. 13ης Συνεδρίασης/12ο ΕΗΔ Θέμα/14-04-2022 Απόφασης Δ.Σ./Κ.Κ.Π.Π.Α. τροποποιείται η με αρ. πρωτ.: 8827/11-04-21022 (ΑΔΑ: ΩΧ7ΑΟΞΧ1-ΩΟΟ) Πρόσκληση εκδήλωση ενδιαφέροντος για την παροχή υπηρεσιών στο Παράρτημα Αποθεραπείας και Αποκατάστασης Παιδιών με Αναπηρία Βούλας (Π.Α.Α.Π.Α.Β.) από τρεις (3) Ειδικούς Παιδαγωγούς, ως εξής:

α) παρατείνεται ο χρόνος υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής των ενδιαφερομένων έως την 29/04/2022, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00

β) τροποποιείται η διαδικασία υποβολής των συνημμένων στην αίτηση δικαιολογητικών και η διαδικασία ελέγχου/αξιολόγησης αυτών και συγκεκριμένα: – η αίτηση εκδήλωσης ενδιαφέροντος θα συνοδεύεται υποχρεωτικά μόνο από το Βιογραφικό Σημείωμα – μετά το πέρας της προθεσμίας υποβολής των αιτήσεων συμμετοχής, η Επιτροπή αξιολόγησης αυτών ελέγχει και   αξιολογεί τις αιτήσεις και τα Βιογραφικά Σημειώματα των αιτούντων και εφόσον πληρούν τους όρους της σχετικής   Πρόσκλησης, καλούνται για την υποβολή των υπόλοιπων προαναφερόμενων δικαιολογητικών και για την διαδικασία   της συνέντευξης.

Διευκρινήσεις

Στο πρώτο στάδιο της διαδικασίας υποβάλλονται από τους/τις ενδιαφερόμενους/ες μόνο η αίτηση μαζί με το βιογραφικό τους σημείωμα και αποστέλλονται στο e-mail: info_paapv@0261.syzefxis.gov.gr ή στέλνονται ταχυδρομικά στη διεύθυνση που αναφέρεται στο κείμενο της πρόσκλησης.

Σε περίπτωση επιλογής του/της υποψηφίου κατόπιν διενέργειας συνέντευξης, θα ακολουθήσει η αποστολή των υπολοίπων δικαιολογητικών και των εγγράφων που αναφέρονται στην πρόσκληση.

Τηλέφωνα επικοινωνίας: 2132007905 και 2132007946

Εναλλακτικά επικοινωνείτε στους τηλεφωνικούς αριθμούς: 2132031012 και 1011

 
[/dropshadowbox]