Τελευταία νέα

Αποτελέσματα Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Ανεξάρτητων Ιατρικών Υπηρεσιών από: έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Καρδιολογίας, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παθολογίας/Γενικής Ιατρικής, έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδιατρικής και έναν (1) Ιατρό ειδικότητας Παιδοψυχιατρικής, με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη

Σύμφωνα με την υπ’αριθμ.15η Συνεδρίαση/θ.29ο/18-4-2024 Απόφαση Δ.Σ. του Κ.Κ.Π.Π.Α., εγκρίνεται η συνεργασία – κατάρτιση Ιδιωτικών Συμφωνητικών παροχής ανεξάρτητων Ιατρικών υπηρεσιών με αμοιβή κατά πράξη και επίσκεψη , σύμφωνα με την αρ.πρωτ. 5497/21-02-2024 Πρόσκληση- Ανακοίνωση (ΑΔΑ:6ΞΟ4ΟΞΧ1-Ν05) ως παρακάτω:

Α. Συνολικός Πίνακας Συμμετεχόντων (xlsx)

Β. Πίνακας εγκεκριμένων για συνεργασία βάσει μοριοδότησης (xlsx).