Διακήρυξη Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Αναδόχου Φύλαξης Χώρων και Κτιριακών Εγκαταστάσεων του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Τ ο Κ.Κ.Π.Π.Α Π Ρ Ο Κ Η Ρ Υ Σ Σ Ε Ι

Δημόσιο ανοικτό ηλεκτρονικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη Αναδόχου Φύλαξης των Χώρων και των Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων του, και των εξωτερικών δομών του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για δώδεκα (12) μήνες(συν τρείς (3) μήνες μονομερούς παράτασης),προϋπολογισμένης δαπάνης 606.111,80€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%,(488.799,84€χωρίς Φ.Π.Α. 24%) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στον ΚΑΕ 0439, CPV79713000-5, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 40569/1296/24-09-2019 ΥΑ Έγκριση Ανάληψης Υποχρέωσης στον ΚΑΕ 0439 ποσού 249.500,00€ για το έτος 2021.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε τα παρακάτω συνημμένα :

  1. Διακήρυξη
  2. Διευκρινήσεις επί της Διακήρυξης