Τελευταία νέα

Διακήρυξη για την Ανάδειξη Αναδόχου Φύλαξης των Χώρων, των Κτιριακών Εγκαταστάσεων των Παραρτημάτων , των Λοιπών Δομών και του Περιβάλλοντος Χώρου, του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :