Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Για την Αποκατάσταση Όψεων της Μονάδας Μελισσίων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφοράς Μόνο Βάσει Τιμής (Χαμηλότερη Τιμή).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :