Τελευταία νέα

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάδειξη Βρεφικών Πανών και Πανών Ενηλίκων

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την ανάδειξη βρεφικών πανών και πανών ενηλίκων των παραρτημάτων και των δομών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Προϋπολογισμός (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%) # 189.507,96 #€

( 152.829,00 € χωρίς Φ.Π.Α) ΚΑΕ 1381 , CPV 33771200-7 και CPV 33771000-5.

Συνημμένα :