Τελευταία νέα

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας

Διακήρυξη πρόχειρου διαγωνισμού σε ευρώ για την παροχή υπηρεσιών ιατρού εργασίας,

ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ: 11.500,00 € (συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.24%).

ΚΑΕ: 0413
(CPV: 85120000-6)

ΑΔΑ: 6ΔΜΗΟΞΧ1-ΠΓΩ