Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχου
για ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ του σχολικού έτους 2022-’23, για τις Παιδοπόλεις Αγ. Βαρβάρα και Αγ. Ανδρέας του ΚΕΝΤΡΟΥ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.

 

Προϋπολογισμός: 111.202,00€ (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.)

Κ.Α.Ε.: 0639 CPV: 80310000-0

ΑΔΑ: 6Η2ΔΟΞΧ1-1ΨΒ

Συνεδρίαση υπ΄ αριθμ.22η/30-6-2022

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ