Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας – απορρυπαντικών – χαρτικών » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω συνημμένα :