Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής προκηρύσσει,

ανοικτό ηλεκτρονικό μειοδοτικό διαγωνισμό, με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη προμηθευτή ΤΡΟΦΙΜΩΝ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ, για δώδεκα (12) μήνες με δικαίωμα δίμηνης μονομερούς παράτασης, προϋπολογισμένης δαπάνης 782.664,88 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%, ( 691.613,57 € χωρίς Φ.Π.Α.) με κριτήριο κατακύρωσης τη χαμηλότερη τιμή, στον ΚΑΕ 1511 (οικ. 2303/30-3-17 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης με α/α 165 και υπ’ αριθμ. 2791/22-03-2017 Απόφαση Γεν. Γραμματέα Υπ. Εργασίας περί έγκρισης ανάληψης υποχρέωσης για το έτος 2018), CPV:15000000-8.

Σχετικά έγγραφα :

  1. Προκήρυξη
  2. Ευρωπαϊκο ενιαίο έγγραφο προμήθειας
  3. Έντυπο οικονομικής προσφοράς με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή
  4. Έντυπο οικονομικής προσφοράς μεγαλύτερο ποσοστό έκπτωσης
  5. Αρχείο xml για την υποβολή αίτησης (ΕΕΕΠ)