Τελευταία νέα

Διευκρίνιση σχετικά με τον ΟΙΚ.2286/30-3-2017 διαγωνισμό (ΑΔΑ: 713ΨΟΞΧ1-ΑΓΖ, ΕΣΗΔΗΣ: 30967)

Σχετικά με τον ΟΙΚ.2286/30-3-2017 διαγωνισμό (ΑΔΑ: 713ΨΟΞΧ1-ΑΓΖ, ΕΣΗΔΗΣ: 30967) για τηνπρομήθεια τροφίμων, διευκρινίζεται ότι εκ παραδρομής αναφέρεται στον πίνακα της πρώτης σελίδας με τις βασικές πληροφορίες, ότι η δημοσίευση στον ημερήσιο τύπο θα λάβει χώρα μόνο στις 3-4-2017 (εφημερίδα «Ναυτεμπορική»), καθώς περίληψη της προκήρυξης θα δημοσιευθεί και στις 4-4-2017 στον ημερήσιο τύπο (εφημερίδες «Ημερησία» & «Λόγος»), συνεπώς στην 3η στήλη του πίνακα με τίτλο ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΠΕΡΙΛΗΨΗΣ ΣΤΟΝ ΕΛΛΗΝΙΚΟΗΜΕΡΗΣΙΟ ΤΥΠΟ προστίθεται «και 4-4-2017 ημέρα Τρίτη».

 

Συνημμένο αρχείο