Τελευταία νέα

Επαναπροκήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Διαγωνισμού Για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού στο Κτήριο του Παραρτήματος Π.Α.Κ.Α-ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη Διακήρυξη :