Τελευταία νέα

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ανακαίνισης Έκτου Θαλάμου Φιλοξενίας Παίδων της Μ. Π. Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , Παραρτήματος ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α., με Κριτήριο Ανάθεσης την πιο Συμφέρουσα Προσφορά Βάσει Τιμής (Χαμηλότερη Τιμή)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη περίληψη διακήρυξης :