Τελευταία νέα

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στο κτήριο του παραρτήματος Π.Α.Κ.Α-ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του Κ.Κ.Π.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη Διακήρυξη:

  1. Διακήρυξη