Τελευταία νέα

Ολοκλήρωση εργασιών τοιχοποιίας στο “Μιχαλήνειο”

Ολοκληρώθηκαν επιτυχώς εντός των προβλεπόμενων ημερομηνιών, οι εργασίες συντήρησης και αποκατάστασης των εξωτερικών όψεων του κτιρίου του Παραρτήματος Παιδικού Αναπτυξιακού Κέντρου Αττικής «Μιχαλήνειο» επί της οδού Ακτή Κουντουριώτη 3 στον Πειραιά, σύμφωνα με τη με αριθμό 2η Συνεδρίαση/39ο Θέμα /16-01-2019 Απόφαση ΔΣ/ΚΚΠΠΑ, με την οποία εγκρίθηκε η εκτέλεση των τεχνικών εργασιών, σύμβαση Νο 19/2019 (ΑΔΑ:7ΧΙΘΟΞΧ1-ΟΒΙ), η οποία συντάχθηκε και υπογράφηκε από τα συμβαλλόμενα μέρη κατόπιν της με αρ.οικ.2187/18-03-2019 Διακήρυξης επαναληπτικού πρόχειρου Μειοδοτικού Διαγωνισμού ο οποίος κατέδειξε τον ανάδοχο και κατακύρωσε σε αυτόν το έργο σύμφωνα με τη με αριθμό 12η Συνεδρίαση/32ο/10-04-2019 Απόφαση ΔΣ/ΚΚΠΠΑ.