Τελευταία νέα

Πρόσκληση για την Εκδήλωση Ενδιαφέροντος για Κάλυψη Άμεσων και Επιτακτικών Αναγκών από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Επιμελητές.

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής (Κ.Κ.Π.Π.Α.) ανακοινώνει την  Πρόσκληση για την εκδήλωση ενδιαφέροντος για κάλυψη άμεσων και επιτακτικών αναγκών από τέσσερις (4) Κοινωνικούς Επιμελητές.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων και δικαιολογητικών ορίζεται σε δέκα (10) ημερολογιακές ημέρες από την επομένη της ανάρτηση της Πρόσκλησης στο Πρόγραμμα “Διαύγεια”.

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω συνημμένα :

Η αποστολή δικαιολογητικών θα γίνει στο email: prosopiko@0280.syzefxis.gov.gr