Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Εναρμόνισης με τον ΕυρωπαΪκό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα (GDPR)

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής:

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά για την παροχή υπηρεσιών εναρμ όνισης με τον ευρωπαϊκό κανονισμό προστασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα (GDPR) 679/2016 και τον ν. 4624/2019, για το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής με προθεσμία ολοκλήρωσης των εργασιών τους πέντε (5) μήνες –με δικαίωμα παράτασης 2 μήνες. Κριτήριο κατακύρωσης είναι η χαμηλότερη τιμή και η προϋπολογισμένη δαπάνη ανέρχεται σε 10.540,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. (8.500,00€ άνευ ΦΠΑ 24%) που θα αντληθούν από τον τακτικό προϋπολογισμό του φορέα.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το παρακάτω συνημμένο :