Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την Παροχή Υπηρεσιών Σύνταξης Τεχνικών Προδιαγραφών – Εκθέσεων και Υπηρεσιών Επίβλεψης Εργασιών Συντήρησης και Ανακαίνισης Υποδομών του Κ.Κ.Π.Π.Α

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd” ]Το Κ.Κ.Π.Π.Α.

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Λ Ε Ι

Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την παροχή υπηρεσιών σύνταξης τεχνικών περιγραφών, προδιαγραφών, εκθέσεων-λύσεων και υπηρεσιών επίβλεψης εργασιών συντήρησης, επισκευής και ανακαίνισης κτιριακών υποδομών του ΚΚΠΠΑ με κριτήριο κατακύρωσης την συμφερότερη προσφορά βάσει βέλτιστης σχέσης ποιότητας-τιμής, προϋπολογισμένης δαπάνης 37.200,00€ ευρώ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 30.000,00 € χωρίς ΦΠΑ 24 %) ΚΑΕ 0439 του Π/Υ του ΚΚΠΠΑ.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη πρόσκληση :

[/dropshadowbox]