Τελευταία νέα

Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για Συμμετοχή στο Πρόγραμμα: «ΚΔΗΦ» Ατόμων με Νοητική Υστέρηση του Συνδέσμου Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ.

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΠΡΟΣ ΔΥΝΗΤΙΚΑ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥΣ ΓΙΑ
ΤΟ «ΚΕΝΤΡΟ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΓΙΑ ΑΤΟΜΑ ΜΕ ΝΟΗΤΙΚΗ
ΥΣΤΕΡΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΑΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΑΜΕΑ»

Ο Σύνδεσμος Προστασίας Παιδιών και ΑμΕΑ, στο πλαίσιο της υλοποίησης της
Πράξης: Κέντρο Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντίδας για Άτομα με Νοητική Υστέρηση:
Παροχή Υπηρεσιών Ημερήσιας φροντίδας, Παραμονής και Δικτύωσης για Άτομα με Νοητική
Υστέρηση με κωδικό ΟΠΣ (MIS) 5002074 στο πλαίσιο του Άξονα Προτεραιότητας 9
(Προώθηση της Κοινωνικής Ένταξης και καταπολέμηση της φτώχειας και διακρίσεων –
Διασφάλιση της κοινωνικής συνοχής), που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό
Ταμείο, του Ε.Π. Αττικής 2014-2020,
προσκαλεί τους ενδιαφερόμενους να καταθέσουν ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Δείτε τα συνημμένα:

  1. ΑΙΤΗΣΗ
  2. ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΗ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΩΝ
  3. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΟΝΕΑ
  4. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΙΔΡΥΜΑΤΟΣ
  5. ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΩΦΕΛΟΥΜΕΝΟΥ