Τελευταία νέα

Πρόσκληση Ενδιαφέροντος Προμήθειας και Αντικατάστασης Εξωτερικών Θυρών και Παραθύρων Αλουμινίου του ΠΑΑΠΑ-ΒΟΥΛΑΣ

[dropshadowbox align=”none” effect=”lifted-both” width=”auto” height=”” background_color=”#ffffff” border_width=”1″ border_color=”#dddddd”]

Το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

Π Ρ Ο Σ Κ Α Λ Ε Ι


Κάθε ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την Αντικατάσταση Πορτών και Παραθύρων Αλουμινίου στο ΠΑΑΠΑ Βούλας με την διαδικασία της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος με κριτήριο κατακύρωσης την χαμηλότερη τιμή, προϋπολογισμένης δαπάνης 15.252,00€ συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. ( 12.300,00 € χωρίς ΦΠΑ 24% ) Η δαπάνη θα βαρύνει τον ΚΑΕ 0879α01 από τις πιστώσεις του Ειδικού Κρατικού λαχείου έτους 2020, βάσει της αρ. Δ14/οικ.47599/612/18-11-2020 ΚΥΑ (ΑΔΑ:6ΙΦ946ΜΤΛΚ-ΙΕΒ) στον ΚΑΕ 0879α01 του Π/Υ του Κ.Κ.Π.Π.Α

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε το συνημμένο :

[/dropshadowbox]