Τελευταία νέα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη συντηρητή λεβητών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη συντηρητή λεβητών της Κεντρικής Υπηρεσίας των Παραρτημάτων και των δομών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Σύνολο Προϋπολογισμού : 25.000,00 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α).

ΚΑΕ : 0879  CPV : 50531100-7

ΑΔΑ: 6ΞΖΛΟΞΧ1-ΞΝΚ