Τελευταία νέα

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτικών και απορρυπαντικών του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Πρόχειρος διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή χαρτικών και απορρυπαντικών του Κ.Κ.Π.Π.Α. (ΑΔΑ: 6ΩΟΖΟΞΧ1-Ξ0Φ)

Σύνολο Προϋπολογισμού : 70.693,02 ευρώ συμπ/νου Φ.Π.Α. 24% (57.010,50 χωρίς Φ.Π.Α)

ΚΑΕ : 1381

Το ανωτέρω ποσό για τα Χαρτικά αναλύεται, ως εξής (τιμές με Φ.Π.Α. 24%):

α) Χαρτί υγείας με CPV: 33761000-2 ποσού € 10.608,94

β) Χαρτομάντιλα με CPV: 33762000-9 ποσού € 823,98

γ) Χειροπετσέτες με CPV: 33763000-6 ποσού € 8.325,34

δ) Χαρτί κουζίνας-Χαρτοπετσέτες – Χαρτί αφής με CPV: 33764000-3 ποσού € 14.480,45.

Αντίστοιχα για τα Απορρυπαντικά αναλύεται, ως εξής (τιμές με Φ.Π.Α.24%):

α) Προϊόντα Καθαρισμού με CPV 39830000-9 ποσού € 1.511,88

β) Απορρυπαντικά με CPV 39831200-8 ποσού € 17.602,39

γ) Καθαριστικά Τουαλέτας με CPV 39831600-2 ποσού € 2.734,47

δ) Προϊόντα για το πλύσιμο των πιάτων με CPV 39832000-3 ποσού € 14.605,57.

ΑΔΑ: 6ΩΟΖΟΞΧ1-Ξ0Φ