Τελευταία νέα

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή καυσίμων

Πρόχειρος Διαγωνισμός για την ανάδειξη προμηθευτή υγρών καυσίμων κίνησης (αμόλυβδη βενζίνη & diesel)

Σύνολο Προϋπολογισμού : 38.635,20 ευρώ (συμπ/νου Φ.Π.Α).

ΚΑΕ : 1611 CPV : 09134100-8 (πετρέλαιο diesel) CPV : 09132100-4 (αμόλυβδη βενζίνη).

ΑΔΑ : 65ΔΔΟΞΧ1-ΥΞ7