Τελευταία νέα

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΔΕΙΞΗ ΑΝΑΔΟΧΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

Διακήρυξη δημόσιου ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού με σφραγισμένες προσφορές για την ανάδειξη αναδόχουγια ΤΗΝ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΒΑΘΜΙΔΩΝ του σχολικού έτους 2022-’23, για τις Παιδοπόλεις Αγ. Βαρβάρα και Αγ. Ανδρέας του ΚΕΝΤΡΟΥΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ.   Προϋπολογισμός: 111.202,00€ (η υπηρεσία δεν υπόκειται σε Φ.Π.Α.) Κ.Α.Ε.: 0639 CPV: 80310000-0 ΑΔΑ: 6Η2ΔΟΞΧ1-1ΨΒ Συνεδρίαση υπ΄ αριθμ.22η/30-6-2022 ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ  […]

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ για την Ανάδειξη Αναδόχου για την Εκπαιδευτική Υποστήριξη Μαθητών

Συνοπτικός Διαγωνισμός για Αντικατάσταση Τριφασικού Καλωδίου Διανομής Ρεύματος του Παραρτήματος Π.Α.ΑΠ.Α ΒΟΥΛΑΣ ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α

Το Κ.Κ.Π.Π.Α Προκηρύσσει : Συνοπτικό διαγωνισμό και καλεί κάθε  ενδιαφερόμενο να υποβάλλει προσφορά, για την για την αντικατάσταση τριφασικού ηλεκτρικού καλωδίου διανομής ηλεκτρικού ρεύματος για το Παράρτημα Π.Α.Α.Π.Α Βούλας, με συνολική προϋπολογισμένη δαπάνη 50.000,00€ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. (40.322,58€ χωρίς ΦΠΑ 24%), αναλυτικά για προμήθεια υλικών 35.000,00€  με ΦΠΑ 24%, ΚΑΕ 1429α01, για εκτέλεση εργασίας 15.000,00€ με […]