Ανακοίνωση αποτελεσμάτων πρόσληψης επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

ΕΚΔΟΣΗ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ
(Προκήρυξης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19 στο Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής)

Eκδόθηκε η υπ. αριθ. 26η/1ο ΕΗΔ/24-7-2020 απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α που ενέκρινε το πρακτικό της επιτροπής ελέγχου αιτήσεων και δικαιολογητικών, των υποψηφίων της υπ. αριθ. 4592/30-6-2020 ανακοίνωσης του Κ.Κ.Π.Π.Α για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών από την εμφάνιση και διάδοση του κορωνοϊού COVID-19.


Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

 1. ΠΕ ΠΑΙΔΙΑΤΡΩΝ κατεβάστε εδώ
 2. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 4. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 5. ΤΕ ΛΟΓΘΕΡΑΠΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 6. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 7. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ
 8. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ / ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΗΛΕΥΤΩΝ κατεβάστε εδώ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

 1. ΠΕ ΨΥΧΟΛΟΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 2. ΠΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 3. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΛΕΙΤΟΥΡΓΩΝ κατεβάστε εδώ
 4. ΤΕ ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ κατεβάστε εδώ
 5. ΔΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ κατεβάστε εδώ

Επισημαίνεται ότι σύμφωνα με την υπ’ αριθ. 62/2004 απόφαση της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, οι απορριπτέοι υποψήφιοι/ες εμφανίζονται με βάση τον αρ. πρωτοκόλλου της αίτησής τους.


Οι επιτυχόντες/ούσες υποχρεούνται, εφόσον δέχονται την πρόσληψή τους, να καταθέσουν ηλεκτρονικά στο email: dilosi@0280.syzefxis.gov.gr και αυστηρά μέχρι τη Παρασκευή 31-07-2020 και ώρα 24:00 μμ. τα παρακάτω:

 1. Υπ. Δήλωση προτίμησης παραρτήματος κατεβάστε εδώ.
 2. Υπ. Δήλωση προσωπικών στοιχείων και επικοινωνίας κατεβάστε εδώ.

Προσοχή! Σε περίπτωση μη υποβολής των απαιτούμενων δηλώσεων εντός της προθεσμίας , η ενέργεια αυτή θα θεωρηθεί ως σιωπηρή μη αποδοχή της πρόσληψης.