Τελευταία νέα

Συνοπτικός Διαγωνισμός για την Προμήθεια Βρεφικού Γάλακτος

Προϋπολογισμός : 52.914,06 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 13 %
( 46.826.60€ χωρίς ΦΠΑ)
ΚΑΕ: 1511
(CPV: 15884000-8)

Για περισσότερες  πληροφορίες δείτε το συνημμένο :