Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής για την Ανάδειξη Προμηθευτή τροφίμων

Για περισσότερες πληροφορίες – ενέργειες, για τη συμμετοχή,  δείτε τα παρακάτω συνημμένα :

  1. OIK6950 9-9-2021 -ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΙΕΘΝΗΣ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΤΡΟΦΙΜΑ-2021-2023_signed- 21PROC009195580
  2. ΕΕΕΣ-ESPD – ΔΙΑΚ 2.2021 ΕΣΗΔΗΣ-138816
  3. ΕΕΕΣ-ESPD – ΔΙΑΚ 2.2021 ΕΣΗΔΗΣ-138816 (Αρχείο XML)
  4. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΜΕ ΚΡΙΤΗΡΙΟ ΚΑΤΑΚΥΡΩΣΗΣ ΤΗΝ ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ -ΔΙΑΚ.2.2021
  5. ΕΝΤΥΠΟ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ- ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΕΚΠΤΩΣΗΣ -ΔΙΑΚ.2.2021