Τελευταία νέα

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης ΙΔΟΧ προσωπικού για την Αντιμετώπιση Απρόβλεπτων και Επειγουσών Αναγκών, Κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ & ΥΕ

Γίνεται ανάρτηση, προσωρινών πινάκων κατάταξης ΙΔΟΧ προσωπικού για την αντιμετώπιση απρόβλεπτων και επειγουσών Αναγκών, Κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ,ΔΕ & ΥΕ  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. οικ.8048/21-10-2021 Ανακοίνωση-Πρόσκληση του Κ.Κ.Π.Π.Α., όπως εγκρίθηκαν με την υπ’αριθμ. 40η/θέμα 36ο/11-11-2021 Απόφαση ΔΣ.

Α. ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

Β. ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

Η προθεσμία για την ηλεκτρονική υποβολή ενστάσεων στην ηλεκτρονική διεύθυνση dilosi@0280.syzefxis.gov.gr ορίζεται έως και την Τρίτη 16-11-2021