Τελευταία νέα

Ανακοίνωση Προσωρινών Πινάκων Κατάταξης Επικουρικού Προσωπικού, Κατηγοριών ΠΕ,ΤΕ και ΔΕ

Γίνεται ανάρτηση, προσωρινών πινάκων κατάταξης προσληπτέων και απορριπτέων, επικουρικού προσωπικού, για την κάλυψη επιτακτικών  αναγκών του Κέντρου Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής κατηγοριών, ΠΕ,ΤΕ & ΔΕ,  σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 21731/06-09-2022  ΣΟΧ 1/2022 Προκήρυξη του Κ.Κ.Π.Π.Α., όπως εγκρίθηκε με την υπ’αριθμ. 46η/1ο ΕΗΔ θέμα/22-12-2022 Απόφαση ΔΣ.

Α. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ

  1. ΠΕ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  2. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  4. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  5. ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Β. ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ

  1. ΠΕ. ΨΥΧΟΛΟΓΟΣ
  2. ΤΕ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
  3. ΔΕ ΒΟΗΘΩΝ ΝΟΣΟΚΟΜΩΝ
  4. ΔΕ ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΩΝ
  5. ΔΕ ΚΟΙΝ. ΦΡΟΝΤΙΣΤΩΝ ή ΕΠΙΜΕΛΗΤΩΝ ΠΡΟΝΟΙΑΣ

Όσοι από τους ενδιαφερόμενους επιθυμούν να υποβάλλουν ένσταση, θα πρέπει να υποβληθεί μέσα σε αποκλειστική προθεσμία δέκα (10) ημερών (υπολογιζόμενες ημερολογιακά), η οποία αρχίζει από την επόμενη ημέρα της παρούσας ανάρτησης. Η ένσταση υποβάλλεται αποκλειστικά με ηλεκτρονικό τρόπο στον Α.Σ..Ε.Π. στην διεύθυνση ηλ. ταχυδρομείου : prosl.enstasi@asep.gr και για να εξεταστεί, πρέπει να συνοδεύεται από αποδεικτκό καταβολήςπαραβόλου είκοσι (20) ευρώ, που έχει εκδοθεί , είτε μέσω της εφαρμογής του ηλ. παραβόλου (e-παράβολο), βλ. λογότυπο “ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΑΡΑΒΟΛΟ” στον διαδικτυακό τόπο του Α.Σ.Ε.Π. (www.asep.gr), είτε από Δημόσια Οικονομική Υπηρεσία (Δ.Ο.Υ). Ο υποψήφιος πρέπει να αναγράψει τον κωδικό/αριθμό του παραβόλου στην ένσταση και να καταβάλει το αντίτιμο του ηλ. παραβόλου μέχρι την λήξη προθεσμίας υποβολής των ενστάσεων. Σε περίπτωση που η υποβληθείσα ένσταση γίνει δεκτή, το καταβληθέν ποσό επιστρέφεται στον ενιστάμενο.