Τελευταία νέα

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ανακαίνισης Έκτου Θαλάμου Φιλοξενίας Παίδων της Μ. Π. Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , Παραρτήματος ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α., με Κριτήριο Ανάθεσης την πιο Συμφέρουσα Προσφορά Βάσει Τιμής (Χαμηλότερη Τιμή)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη περίληψη διακήρυξης :

Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης  Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας   του  Δημόσιου Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   για την  Εγκατάσταση Ψύξης – Θέρμανσης του Π.Α.Κ.Α ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη απόφαση :

ΕΠΑΝΑΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος κλιματισμού στο κτήριο του παραρτήματος Π.Α.Κ.Α-ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του Κ.Κ.Π.Π.Α. με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ)

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη Διακήρυξη:

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Προμήθεια Υγειονομικού Υλικού με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφοράς Βάσει Τιμής.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη : Διακήρυξη

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΔΗΜΟΣΙΟΥ ΑΝΟΙΚΤΟΥ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ Για την «Προμήθεια ειδών καθαριότητας – απορρυπαντικών – χαρτικών » με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς ΜΟΝΟ ΒΑΣΕΙ ΤΙΜΗΣ (ΧΑΜΗΛΟΤΕΡΗ ΤΙΜΗ).

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τα παρακάτω συνημμένα : Διακήρυξη