Τελευταία νέα

Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας του Δημόσιου Ανοιχτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Εγκατάσταση Ψύξης – Θέρμανσης του Π.Α.Κ.Α. ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω σχετική απόφαση του Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α. :

Διακήρυξη Δημόσιου Ανοικτού Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού Για την Αποκατάσταση Όψεων της Μονάδας Μελισσίων του ΚΕΝΤΡΟΥ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΤΤΙΚΗΣ με Κριτήριο Ανάθεσης την Πλέον Συμφέρουσα από Οικονομική Άποψη Προσφοράς Μόνο Βάσει Τιμής (Χαμηλότερη Τιμή).

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :

Επαναπροκήρυξη για την Προμήθεια και Εγκατάσταση Συστήματος Κλιματισμού στο κτήριο του Παραρτήματος Π.Α.Κ.Α. – ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ του Κ.Κ.Π.Π.Α.

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη διακήρυξη :

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ανακαίνισης Έκτου Θαλάμου Φιλοξενίας Παίδων της Μ. Π. Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , Παραρτήματος ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α., με Κριτήριο Ανάθεσης την πιο Συμφέρουσα Προσφορά Βάσει Τιμής (Χαμηλότερη Τιμή)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη περίληψη διακήρυξης :

Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης  Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας   του  Δημόσιου Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   για την  Εγκατάσταση Ψύξης – Θέρμανσης του Π.Α.Κ.Α ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη απόφαση :