Τελευταία νέα

Ανάρτηση Οριστικών Πινάκων Υποψηφίων στις Ειδικότητες ΤΕ Κοινωνικής Εργασίας , ΔΕ Βρεφονηπιοκόμων & ΔΕ Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας, Επικουρικού Προσωπικού της ΣΟΧ 2/2023 Προκήρυξης

Σε εφαρμογή της  10ης/Θέμα 19ο/14-03-2024 απόφασης Δ.Σ του Κ.Κ.Π.Π.Α., αναρτώνται οριστικοί πίνακες κατάταξης και απορριπτέων, των υποψηφίων στις ειδικότητες : Α. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΚΑΤΑΤΑΞΗΣ (xlsx) Β. ΟΡΙΣΤΙΚΟΙ ΠΙΝΑΚΕΣ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΩΝ (xlsx)

Επαναπροκήρυξη Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού για την Ανάθεση Υπηρεσιών Ανακαίνισης Έκτου Θαλάμου Φιλοξενίας Παίδων της Μ. Π. Π. ΠΕΝΤΕΛΗΣ , Παραρτήματος ΤΟΥ Κ.Κ.Π.Π.Α., με Κριτήριο Ανάθεσης την πιο Συμφέρουσα Προσφορά Βάσει Τιμής (Χαμηλότερη Τιμή)

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την παρακάτω συνημμένη περίληψη διακήρυξης :

Παράταση Προθεσμίας Κατάθεσης  Υποβολής Προσφορών και Διενέργειας   του  Δημόσιου Ανοιχτού  Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού   για την  Εγκατάσταση Ψύξης – Θέρμανσης του Π.Α.Κ.Α ΜΙΧΑΛΗΝΕΙΟ

Για περισσότερες πληροφορίες δείτε την παρακάτω συνημμένη απόφαση :